Algemene Voorwaarden Koffie & Bubbels / Standing Tree

Tot stand gekomen op 5 juni 2010. Algemene Voorwaarden Koffie & Bubbels, gevestigd aan de Westerborkerstraat 22, 9442 PN, te Elp, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 08194797. Standing Tree is een handelsnaam van Koffie & Bubbels en ook zo ingeschreven bij de KvK voor wie dezelfde voorwaarden gelden.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Koffie & Bubbels:
Koffie & Bubbels, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 08194797.

Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Koffie & Bubbels voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:
Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Koffie & Bubbels en de opdrachtgever.

Leerinterventie:
Leerinterventie, coaching, workshop, leer- en verandertraject, talent ontwikkel programma, De Kracht van X.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen Koffie & Bubbels en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Koffie & Bubbels, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Koffie & Bubbels en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Koffie & Bubbels zijn overeengekomen.

Offertes
Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Koffie & Bubbels kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Koffie & Bubbels daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Koffie & Bubbels anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Koffie & Bubbels niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van Koffie & Bubbels.

Duur overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Leerinterventie
Indien de Opdrachtgever heeft ingeschreven voor een Leerinterventie, vermeld Koffie & Bubbels voor aanvang van de leerinterventie de locatie waar de leerinterventie wordt gehouden.

De Opdrachtgever ontvangt na aanmelding een globale opzet van de leerinterventie.

Koffie & Bubbels verschaft eventueel materiaal en/of studieboeken op de leerinterventie.

Indien de Opdrachtgever de leerinterventie mist of een deel van de leerinterventie mist vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Bij onvoldoende deelnemers, ziekte, en/of in geval van overmacht heeft Koffie & Bubbels het recht een leerinterventie te annuleren of te verzetten naar een andere datum. Koffie & Bubbels zal dit uiterlijk 3 dagen voor aanvang communiceren aan de Opdrachtgever.

In geval van annulering van een leerinterventie door Koffie & Bubbels vindt er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Annulering of wijziging van de opdracht of het niet bijwonen van de geboekte opdracht door de opdrachtgever van open inschrijvingstrainingen en workshops

a. Bij annulering binnen acht weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan opdrachtgever gefactureerd.
b. Bij annulering binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan opdrachtgever gefactureerd.
d. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van opdrachtgever of deelnemer binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan opdrachtgever gefactureerd.
f. Het is zonder toestemming van K&B niet toegestaan om een deel van de opdracht te missen. Indien opdrachtgever c.q. deelnemer toestemming van K&B krijgt om een deel van de opdracht te missen, komen kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van opdrachtgever c.q. deelnemer conform geldende dagdeeltarief van K&B.
g. K&B is gerechtigd om tot een maand voor aanvang van de startdatum de training te annuleren.

Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever van in company- en maatwerk trajecten
a. Bij annulering of wijziging binnen zes weken tot vier weken voor aanvang van de eerste interventie* van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen vier weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan opdrachtgever gefactureerd.
* onder interventie verstaan wij alle geplande interventies, zoals intakegesprekken, kick-offbijeenkomst, trainingsdagen en/of workshops.
b. Indien voor de opdracht door K&B kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan K&B worden berekend aan opdrachtgever gefactureerd.

Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever van individuele begeleiding of coaching
a. Annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kan kosteloos geschieden tot zes werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen zes werkdagen en vier werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan vier werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan opdrachtgever gefactureerd.
b. Stopzetten van traject. Uiteraard kan een coachee er voor kiezen het traject te stoppen. Echter is de coachee nog steeds het hele traject bedrag verschuldigd. Indien de coachee het traject voortijdig wil stopzetten, dient hij of zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de coach. De coach zal het resterende bedrag voor de resterende sessies, die nog niet zijn afgenomen, in rekening brengen. De betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

Uitvoering overeenkomst
Koffie & Bubbels zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Koffie & Bubbels heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wanneer derden de leerinterventies uitvoeren zijn ook zij hoofdelijk aansprakelijk voor de kwaliteit van de leerinterventies.

Koffie & Bubbels heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Koffie & Bubbels het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Koffie & Bubbels niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Koffie & Bubbels het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Koffie & Bubbels.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Koffie & Bubbels het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium
Het Honorarium en/of de tarieven zijn exclusief BTW.

Wijziging honorarium
Indien Koffie & Bubbels bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Koffie & Bubbels gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Koffie & Bubbels het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Koffie & Bubbels rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Koffie & Bubbels alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Koffie & Bubbels zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Koffie & Bubbels zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Uitvoeringstermijnen
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Koffie & Bubbels opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Koffie & Bubbels gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Koffie & Bubbels heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Koffie & Bubbels schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Koffie & Bubbels alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Koffie & Bubbels zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Koffie & Bubbels binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Koffie & Bubbels.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling
Facturering geschiedt na opdrachtbevestiging, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen. Koffie & Bubbels hanteert de wettelijk bepaalde betalingstermijn van 30 dagen. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever aan Koffie & Bubbels de wettelijke renteverschuldigd, en is tevens gehouden tot vergoeding van alle door Koffie & Bubbels gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

Koffie & Bubbels en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Koffie & Bubbels en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Koffie & Bubbels onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Koffie & Bubbels in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Koffie & Bubbels in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Koffie & Bubbels totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Koffie & Bubbels het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Koffie & Bubbels bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Koffie & Bubbels omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Koffie & Bubbels kan worden gevergd.

Koffie & Bubbels behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Koffie & Bubbels bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Koffie & Bubbels bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Koffie & Bubbels omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Koffie & Bubbels kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Koffie & Bubbels kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Koffie & Bubbels op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Koffie & Bubbels de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Koffie & Bubbels niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Koffie & Bubbels geleden schade.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Koffie & Bubbels of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Koffie & Bubbels geen invloed kan uitoefenen en waardoor Koffie & Bubbels niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Koffie & Bubbels in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Koffie & Bubbels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Koffie & Bubbels zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Koffie & Bubbels als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Koffie & Bubbels zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Koffie & Bubbels ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Koffie & Bubbels gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Aansprakelijkheid
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Koffie & Bubbels is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Koffie & Bubbels.

Koffie & Bubbels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Koffie & Bubbels is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Koffie & Bubbels kenbaar behoorde te zijn.

Koffie & Bubbels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriele schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Koffie & Bubbels aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Koffie & Bubbels beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Koffie & Bubbels verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Koffie & Bubbels overeenkomstig de verkering draag.

Koffie & Bubbels is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Koffie & Bubbels ingeschakelde derden.

Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Koffie & Bubbels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Koffie & Bubbels uit dien uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Koffie & Bubbels zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Koffie & Bubbels en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Koffie & Bubbels en de door Koffie & Bubbels (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom
Koffie & Bubbels behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Koffie & Bubbels behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Toepasselijke recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koffie & Bubbels partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen Koffie & Bubbels en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Enschede onder nummer 08194797.