Ik wil graag meer informatie

Ik wil graag meer informatie

In het teamontwikkeltraject "Sterk in je Werk" zetten alle teamleden hun kwaliteiten in om te werken aan een optimalere samenwerking. Daarnaast wordt er gewerkt aan eigentijdse oplossingen die bijdragen aan meer werkenergie. Hierdoor versterken we automatisch de gewenste cultuur. Sterk in je Werk wordt gekenmerkt als een energiek, creatief en uitdagend leer- en ontwikkeltraject dat daadwerkelijk aanzet tot verandering.

Sterk in je werk bestaat uit 2 tot 8 modules van ieders een dag tot dagdeel. Onderstaand geven wij een schets weer van een traject van 4 modules. Deze opzet wordt het meest gekozen door organisaties.

Module 1: Balans opmaken en Generatieleren

Module 1 heeft tot doel om in eerste instantie de balans op te maken als team, waar staan we nu? Wat maakt ons een team? Waarom zijn wij een team? etc. Verder heeft module 1 tot doel de deelnemers inzicht te geven in de verschillende generaties en stof tot nadenken te geven over de waarden, opvattingen en handelwijzen van de verschillende generaties, en de impact daarvan op de samenwerking, sociale innovatie en communicatie. Elk team bestaat immers uit leden van verschillende generaties.

Programma

Na een korte introductie van het programma en de doelstellingen, vinden de volgende activiteiten plaats:

 1. Introductie
  Middels een energieke werkvorm zal duidelijk worden welke generaties er aanwezig zijn.
 2. "Generatie - Elevator pitch"
  Leden van de verschillende generaties gaan zelf ontdekken in welke tijdgeest ze zijn opgegroeid. Daarnaast gaan ze analyseren wat hun eigenschappen, waarden en belangrijkste uitdagingen zijn. Wanneer ze dit ontdekt hebben zullen ze in een minuut tijd een Elevator pitch geven over hun eigen generatie. Op deze wijze leren de leden van de verschillende generaties hun eigen en elkaars leefwerelden kennen.
 1. Generatietheorie
  Middels een aantal sheets zullen wij een toelichting geven over hoe generaties zijn ontstaan en wat de impact daarvan is in organisaties.
 1. Generaties, vooroordelen en vooronderstellingen
 • De deelnemers expliciteren, op een creatieve en interactieve manier, hun beelden van de verschillende generaties.
 • De deelnemers onderzoeken, op een speelse manier, of en hoe die beelden hun gedrag ten opzichte van de andere generaties sturen en gaan over deze beelden met andere generaties in gesprek. Dit aan de hand van thema's als samenwerking, sociale innovatie en communicatie.

 

Module 2 en 3: Teamworkmodel

Nadat de balans is opgemaakt gaan we kennismaken met het teamworkmodel van Lencioni. In dit model worden de 5 voorwaarden toegelicht voor succesvol teamwork. Ook de 5 tegenhangers ‘frustraties van teams’ worden zichtbaar; met andere woorden wat kan er gebeuren als je de voorwaarden onvoldoende versterkt. Frustraties die de samenwerking in teams tegengaan zijn volgens Lencioni: gebrek aan vertrouwen, angst voor conflicten (confrontatie), gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet resultaatgericht werken.

 

 

Tijdens module 2 en 3 gaan we werken aan de onderste twee lagen van de piramide, vertrouwen en ruimte voor confrontaties.

Vertrouwen

In hoeverre is het vertrouwen optimaal in jullie team? Is er wel eens gebrek aan vertrouwen of soms zelfs wantrouwen? Durven teamleden kwetsbaar te zijn en volledig in hun kracht te gaan staan? Vertrouwen ontstaat ondermeer door het delen van ervaringen en persoonlijke geschiedenissen. Ook het benoemen van elkaars persoonlijke bijdrage en gedragsvoorkeuren in het teamwork werkt bevorderend. Teams die elkaar vertrouwen:

 • durven om hulp te vragen;
 • steken tijd en energie in belangrijk zaken;
 • bieden verontschuldigingen aan en accepteren die zonder aarzelen;
 • zien uit naar gelegenheden om als groep op te treden;
 • geven hun zwakheden en fouten toe;
 • nemen risico’s bij het aanbieden van feedback en hulp.

Tijdens deze module krijgen de deelnemers antwoorden op de vragen: Hoe creëer ik openheid, begrip en vertrouwen in mijn team? En hoe borgen we dat?

Ruimte voor constructieve confrontaties en werkenergie

Worden confrontaties wel eens onnodig en onterecht uit de weg gegaan in jullie team? Dan is er sprake van ‘kunstmatige harmonie’.  In teamwork is het belangrijk confrontaties hun werk te laten doen. De eerste stap op deze weg is het erkennen dat conflicten en confrontaties productief zijn. Belangrijk daarbij is het ophalen van verhulde conflicten én de aansporing om je tijdens deze speurtocht niet terug te trekken uit de discussies. Een goede procesbegeleider helpt daarbij. Teams die confrontaties aangaan kunnen levendig en boeiend vergaderen. Ze boren ideeën van alle teamleden aan en profiteren daarvan. Ze lossen echte problemen met elkaar op en brengen kritieke onderwer­pen op tafel.

Tijdens deze module krijgen de deelnemers antwoorden op de vragen: Hoe zorg ik ervoor dat teamleden conflicten gaan aanpakken als kans om teamwork te versterken?

Ook zullen aandacht geven aan het thema communicatie, we doen dit op een ervaringsgerichte wijze om samen te onderzoeken waar het vaak misgaat in de communicatie. Het laatste onderdeel van module 2 en 3 is het thema werkenergie. We gaan gezamenlijk op onderzoek waar iedereen energie van krijgt en waar de energie weglekt en iedereen gaat aan de slag om experimenten te bedenken om energieker in het werk te komen te staan. Uiteraard zijn dit experimenten die bijdragen aan het hogere doel van de organisatie. En een van de doelstellingen van de experimenten is dat ze buiten de comfortzone liggen van de deelnemers. Sterk in je Werk zet 100% aan tot actie, alle interventies zijn erop gericht dat deelnemers zelf in beweging komen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt een actieplan gemaakt waar de volgende dag mee gestart wordt. Een belangrijk neveneffect van de experimenten is dat er direct gewerkt wordt aan het versterken van de gewenste teamcultuur.

 

Module 4: Teamworkmodel – een helder teamresultaat

We sluiten Sterk in je Werk af met een interactieve werkvorm om samen de toekomst van jullie team vorm te gaan geven. Wat vaak in teams gebeurt is dat er vanuit de lijn een stip op de horizon wordt gezet waarvan het maar de vraag is of iedereen aangehaakt is. Door samen een stip neer te zetten voor de komende jaren is iedereen aangehaakt en kan men elkaar ook gerichter aanspreken op gedrag wat niet strookt met de gezamenlijke koers.

Een team dat zich concentreert op collectieve resultaten houdt prestatiegerichte werkne­mers vast en betrokken, minimaliseert individualistisch gedrag, geniet van successen en zorgt ervoor niet te worden afgeleid. Tijdens dit onderdeel krijgen de deelnemers antwoorden op de vragen: Hoe zorg ik dat we als team strijden voor één gezamenlijk doel? Hoe maken we dit doel concreet? En hoe houden we als team de energie vast?

 

Resultaten Sterk in je Werk

 • Kennis over de verschillende generaties waardoor er meer onderling begrip ontstaat (dit komt de samenwerking ten goede).
 • Inzicht in de vooroordelen die er bestaan over de verschillende generaties én inzicht wat deze vooroordelen betekenen bij samenwerking, communicatie en innovatie.
 • De deelnemers hebben experimenten ontwikkeld die bijdragen aan meer werkenergie en gaan hiermee aan de slag.
 • De intercollegiale samenwerking is vergroot.
 • De deelnemers hebben handvaten voor goed teamwork en handelen hier gericht na.
 • De deelnemers spreken elkaar meer aan op gedrag.
 • De teamspirit is vergroot.
 • Er is een helder en concreet teamresultaat waaraan iedereen is aangehaakt.