Intakeformulier

Intakeformulier

 

Voor organisaties in transitie hebben wij een veranderaanpak ontwikkeld welke energie geeft in plaats van kost. De specifieke situatie van de organisatie staat centraal tijdens een op maat gemaakt leer- en verandertraject waar alle medewerkers van een organisatie aan deel kunnen nemen.

Thema’s waar wij veel mee werken zijn:
* De wendbare organisatie
* Operationaliseren van de kernwaarden naar houding en gedrag
* Zelfsturing
* Sociale innovatie,
* (Persoonlijk) leiderschap
* Teamontwikkeling
* Samenwerken
* Mobiliteit
* Duurzame inzetbaarheid

 

We onderscheiden vier stappen in onze leer- en verandertrajecten, waarbinnen we een aantal uitgangspunten voor ogen houden:

Ontwerpfase 

 • Leerdoelen en ‘gewenst effect’-beschrijvingen vanuit de organisatie en de deelnemers vormen de belangrijkste leidraad voor het ontwikkelen van de training.
 • Wij streven naar betrokkenheid van sleutelfiguren binnen de organisatie, en waar mogelijk ook in de keten. We stemmen af of er daadwerkelijk ruimte is voor de deelnemer om te leren en te experimenteren en volgen actief het gehele leertraject (voorafgaand, tijdens en na). Er kunnen verschillende organisatorische rollen van invloed zijn op het leertraject. Waar mogelijk schakelen we hen in om in een aftrap van een training nut, noodzaak en belang aan de deelnemers te schetsen. Bij leidinggevenden onderkennen we functionele (leidinggevende in het project) en hiërarchische leidinggevende (in de lijn, met wie functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd).
 • Wij organiseren het leerproces als een on-going proces. Dit betekent dat ook buiten de trainingsdagen de deelnemers worden uitgedaagd en geprikkeld, bijvoorbeeld door tussentijdse opdrachten en/of coaching.
 • Wij geven het horizontaal leren (de functionele context verruimen richting aangrenzende of beïnvloedende delen van organisatie) een plek in onze leertrajecten. We sluiten hierbij zo dicht mogelijk aan bij de organisatorische context en onderscheiden leren binnen de functie, buiten de functie en buiten de organisatie.
 • We sluiten aan met moderne leermethoden die al gebruikte worden in de organisatie. Hierbij valt te denken aan Facebook, Yammer etc.

Ontwikkeling 

 • Aan de deelnemers van langere leertrajecten vragen we een persoonlijk actieplan bij te houden waarin de leerervaringen, oefeningen en effecten worden bijgehouden. Hiermee geven we inzicht in leereffecten.
 • Elk leertraject start met een intake (individueel of per groep) om de leerdoelen van de deelnemers te achterhalen. Op basis hiervan wordt het opleidingsprogramma (verder) vormgegeven, de mate van maatwerk is afhankelijk van afspraken die hierover zijn gemaakt met de opdrachtgever.

Uitvoering 

 • Wij streven ernaar om met twee trainers te werken, tenzij de groepsgrootte om een andere werkwijze vraagt.
 • Een prettige locatie en een passend tijdstip zijn van invloed op de kwaliteit van het leertraject. Dit betekent dat we de opdrachtgever adviseren in de keuze voor een passende locatie (voldoende -sub-ruimten, voldoende licht, eten/drinken, etc.) en een tijdstip (ook ’s avonds en in het weekend mogelijk) die aansluit bij de behoeften van de doelgroep en de aard van de training.

Evaluatie 

Wij evalueren veelal op de volgende niveaus:

 1. reactie, evaluatie van trainingsdag en leerproces;
 2. leren, evaluatie van mate waarin leerdoelen zijn behaald;
 3. effect in gedrag, mate waarin deelnemer (ander) gedag vertoont in de dagelijkse praktijk;
 4. organisatie-effect, mate waarin het leerproces een bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van organisatiedoelen.